popestrimo šolo

planicajsrsnvp_logo

POPESTRIMO  ŠOLO 2013/14

Predstavitev dejavnosti in izvajalcev

Prijavnice:

POPESTRIMO  ŠOLO 2012/13

Tudi v šolskem letu 2012/2013 smo bili vključeni v projekt Popestrimo šolo. Pripravili smo vam predstavitev dejavnosti in izvajalcev.

POPESTRIMO  ŠOLO 2011/12

Na osnovi prijave smo bili vključeni v projekt POPESTRIMO ŠOLO 2011/12, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija»Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.

Starši osnovnošolcev v slovenskih šolah se v zadnjih letih soočajo s posledicami gospodarske krize, družinski proračuni so pogosto močno okrnjeni. Marsikateri otrok je tako prikrajšan za aktivno preživljanje prostega časa, saj je večina tovrstnih aktivnosti plačljivih. V podobni situaciji so se znašle tudi osnovne šole, ki kljub morebitnim skladom, kjer se zbirajo sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, ne morejo več v tolikšni meri priskočiti na pomoč. Tako obstaja bojazen, da se bodo socialne razlike med otroci povečevale namesto zmanjševale. Prav temu, torej zmanjševanju socialnih razlik, je med drugim namenjen Evropski socialni sklad, iz katerega se črpajo sredstva tudi za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012.

Namen programa je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. V okviru programa je ponujena možnost novih zaposlitev, podpira pa se tudi sodelovanje z drugimi šolami.

Na OŠ Šmarjeta so dejavnosti potekale od maja do konca avgusta 2012. Izvajale so se po pouku, ob sobotah in med počitnicami. Naša želja je, da se v dejavnosti vključi čim več učencev in s tem izkoristi dane možnosti.

Dejavnosti so se za učence izvajale brezplačno, saj so bile financirane iz sredstev razpisa. V sklopu projekta sodelujemo tudi z OŠ Šentjernej, ki je naša partnerska šola.

Izvajalka dejavnosti je bila profesorica Nina Brgan.

Ravnateljica: Nevenka Lahne